Seminarium Naukowe pt.: "Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń"

Celem seminarium jest wymiana poglądów na temat genezy i ewolucji działań specjalnych w świetle przeobrażeń zachodzących we współczesnym świecie,  wniesienie nowych wartości do teorii sztuki wojennej w obszarze operacji specjalnych z uwzględnieniem aktualnych szans, wyzwań i zagrożeń.

 

GENEZA SYTUACJI PROBLEMOWEJ

Zakres wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnych państw poszerza się gwałtownie wraz z postępującą globalizacją oraz kroczącą w szybkim tempie rewolucją informatyczną i telekomunikacyjną. Utrzymywanie się znaczących różnic w poziomie życia społeczeństw pogłębia konflikty na tle cywilizacyjnym, etnicznym, a przede wszystkim religijnym. Na tak kształtujące się różnorodne, klasyczne i nowe  rodzaje zagrożeń muszą być przygotowane współczesne siły zbrojne. Powinny one uwzględniać różnorodność i nieprzewidywalność stojących przed nimi zadań. Wydaje się, że Wojska Specjalne stają się rodzajem wojsk, które najszybciej mogą asymilować się do współczesnych wyzwań oraz realizować zadania wynikające z nowych zagrożeń.  

W chwili obecnej działania specjalne znajdują się nie tylko w centrum uwagi ekspertów wojskowych, ale również odgrywają bardzo ważną rolę w teorii sztuki wojennej. W erze wzrastających kosztów utrzymania wielkich sił zbrojnych i malejącej tolerancji społecznej dla niepowodzenia i strat, zwłaszcza w personelu,  użycie niewielkich pododdziałów Wojsk Specjalnych odgrywa duże znaczenie, zarówno militarne, jak i polityczne.

Działania specjalne zapewniają rozwiązania, które nie mogłyby zaistnieć w przypadku innych działań bądź inne działania byłyby trudne do zaakceptowania. Poddziały specjalne muszą  być więc w najwyższym stopniu przystosowane do współczesnych wymagań i zagrożeń oraz posiadać zdolność i możliwości realizacji szerokiego spektrum działań.  

Działania specjalne nie powinny być definiowane poprzez pryzmat ich celów współczesnych, ale poprzez zadania, które będą realizowane w przyszłości.


GŁÓWNY PROBLEM BADAWCZY I PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

W odniesieniu do zaprezentowanych powyżej treści, w Seminarium przyjęto istotny do rozstrzygnięcia problem badawczy, wyrażony w formie pytania: Jak kształtuje się ewolucja prowadzenia działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń?

W myśl założeń organizacyjnych rozwiązanie wskazanego problemu wymaga udzielenia odpowiedzi na szereg pytań szczegółowych, sformułowanych w następujący sposób:

  1. Jak przedstawiają się współczesne zagrożenia i wyzwania w świetle obecnych przemian?
  2. Jak przedstawiają się aktualne zadania i możliwości jednostek specjalnych?
  3. Jakie są kierunki zmian w  taktyce prowadzenia działań specjalnych?
  4. Jakie zachodzą zmiany w wyposażeniu i technice wojsk i służb specjalnych?


PANELE TEMATYCZNE

Pierwszy dzień:

Seminarium: wystąpienia i dyskusja na temat ewolucji prowadzenia działań specjalnych

Drugi dzień:

Warsztaty: "Procedury, taktyka i technika prowadzenia działań specjalnych".

 
KIEROWNICTWO NAUKOWE

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI
płk dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK
ppłk dr inż. Krystian FRĄCIK
SEKRETARZ NAUKOWY:
ppłk dypl. Marek GRYGA


SEKRETARIAT ORGANIZACYJNY

mjr dr Artur STANIEC
mgr Tomasz ZEGAN
mgr Agata SINDEREWICZ
mgr Jerzy TROCHA
mgr Dariusz POPIELECKI


PATRONAT MEDIALNY

Polska Zbrojna
Special OpsINFORMACJE ORGANIZACYJNE


Seminarium naukowe odbędzie się w dniach 22 - 23.02.2017 r. w sali konferencyjnej budynku biblioteki głównej Akademii Sztuki Wojennej (blok 14, sala nr 30), w godzinach: 09.00-14.00. Sekretariat organizacyjny czynny od godziny 08.30.


Szczegółowy program Seminarium zostanie opublikowany do 12.02.2017 r.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z proponowanym tematem wystąpienia w seminarium proszę potwierdzić do 08.02.2017 r. Termin składania referatów (artykułów) do zamieszczania w wydawnictwie do 23.03.2017 r., wraz ze skanem stosownego upoważnienia do dysponowania prawami autorskimi.

Wymogi redakcyjne referatów (artykułów) zgodne z Wytycznymi Rady Wydawniczej Akademii z dnia 18 października 2016 roku w sprawie kryteriów przyjmowania do publikacji przez Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej (http://wydawnictwo.akademia.mil.pl/pl/druki-do-pobrania.html) Wszystkie przyjęte wystąpienia (przesłane referaty) zostaną opublikowane w formie zwartego opracowania w 2017 roku.

Do kontaktów w sprawach związanych z seminarium upoważniony jest
Kierownik Zakładu Działań Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej, ASzWoj ppłk dr inż. Krystian FRĄCIK, bud. 101, p. 25, tel. 261 813 390, kom. 662-781-980, k.fracik@akademia.mil.pl.

Do kontaktów w sprawach związanych z organizacją warsztatów upoważniony jest
mgr Tomasz ZEGAN, kom. 791-613-414, t.zegan@kursy24.info. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników warsztatów.


Udział w seminarium i warsztatach jest bezpłatny. Pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Krystian Frącik
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-01-25
Data ostatniej zmiany:
2017-02-14
Data dodania i edycji:
2017-01-25 11:36:38 :
Monika Lewińska
2017-01-25 11:38:51 :
Monika Lewińska
2017-01-25 11:44:26 :
Monika Lewińska
2017-01-25 11:48:34 :
Monika Lewińska
2017-02-14 08:36:01 :
Monika Lewińska