Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów

Centrum realizuje swoje zadania zgodnie z decyzją nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych RP systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, na podstawie Regulaminów ASzWoj i Wydziału Wojskowego oraz wytycznych przełożonych.

Do podstawowych zadań Centrum należy:

1) przygotowanie programów organizowanych kursów zgodnie z ich założeniami;

2) uzgadnianie treści założeń organizacyjno-programowych i programów 
z przedstawicielami organów zgłaszających kursy oraz właściwymi pracownikami Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON;

3) planowanie, organizowanie i prowadzenie kursów zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP;

4) pozyskiwanie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć na kursach z innych jednostek organizacyjnych ASzWoj, doświadczonej kadry z innych jednostek i instytucji Sił Zbrojnych RP oraz spoza resortu obrony narodowej;

5) prowadzenie analiz procesu szkolenia i poziomu przygotowania jego uczestników 
oraz przygotowanie i przesyłanie stosownych danych do sprawozdań.

6) poszukiwanie możliwości rozszerzenia oferty edukacyjnej, stosownie do zaistniałych potrzeb Sił Zbrojnych RP, w oparciu o współpracę z innymi przedmiotami zewnętrznymi, w tym między innymi z partnerami zagranicznymi.

CDKO jest jednostką organizacyjną WW ASzWoj zapewniającą profesjonalne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dowódczych i sztabowych oraz logistycznych SZ RP, głównie na poziomie taktyczno-operacyjnym. W swojej działalności bazuje na zasobach dydaktycznych Wydziału Wojskowego, pozostałych samodzielnych jednostek organizacyjnych ASzWoj oraz pozyskanych nauczycielach i specjalistach spoza uczelni.

W ofercie edukacyjnej CDKO znajduje się blisko 70 kursów doskonalących o różnorodnej tematyce (ok. 50 obszarów tematycznych), w tym m.in. dla kandydatów do służby poza granicami kraju (częściowo w języku angielskim z wykorzystaniem zasobów platformy e-learning'owej LMS ILIAS), kontaktów z mediami, MPHKZ, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, HNS, zarządzania i administrowania zasobami osobowymi, problematyce kadrowej, mobilizacyjnej i uzupełnieniowej, dla oficerów pionów szkolenia, dla oficerów operacyjnych, analizy informacji oraz rozpoznania ogólnowojskowego i osobowego, ochrony wojsk w operacji, odzyskiwania personelu wojskowego, obszaru C3I, dla kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na stanowiska Szefów WSzW (komendantów WKU), kandydatów na stanowiska dowódców oddziałów.

Od kilku lat wdrażane są w CDKO nowe rozwiązania służące jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb szkoleniowych SZ RP. Z inicjatywy CDKO i w porozumieniu z organami zgłaszającymi, zaimplementowano kilkanaście nowych kursów doskonalących, a także wprowadzono do programów nauczania zmiany mające na celu upraktycznienie zajęć i właściwe przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań na wybranych stanowiskach służbowych lub w określonych obszarach działalności.

Szkolenie kursowe w CDKO prowadzone jest w dwóch modułach tj. moduł wstępny (zdalny) w oparciu o wykorzystanie platformy e-learningowej (realizowany przez słuchaczy przed przyjazdem do ASzWoj) oraz moduł zasadniczy prowadzony w CDKO.

W zależności od potrzeb SZ RP, stosownie do danych zawartych w „Harmonogramach doskonalenia zawodowego na dany rok”, CDKO organizuje i realizuje od 40 do około 80 edycji kursów krótkoterminowych (trwających od kilku dni do 8-10 tygodni), w których uczestniczy ok. 900-1800 oficerów, podoficerów zawodowych i rezerwy oraz pracowników wojska.

Od września 2016 r. CDKO wspiera organizacyjnie realizację długoterminowych kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Wojskowy ASzWoj.

Realizując zadania organizacyjne i dydaktyczne, CDKO współpracuje z Departamentami Ministerstwa Obrony Narodowej (w szczególności z Departamentem Kadr oraz Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wojskowego), Zarządami Sztabu Generalnego WP, Dowództwem Generalnym RSZ (oraz podległymi jednostkami wojskowymi), Dowództwem Operacyjnym RSZ, organami zgłaszającymi kursy tzw. „gestorami” oraz innymi podmiotami SZ RP (w tym jednostkami szkolnictwa wojskowego).

Dane kontaktowe:

SZEF CENTRUM

płk dr inż. Waldemar ŁYDKA
tel. (+48) 261-813-277
budynek 56 pokój 106
e-mail: w.lydka@akademia.mil.pl

Główny specjalista Wydziału Wojskowego:

gen. dyw. (rez.) Zbigniew CIEŚLIK
tel. (+48) 261-813-214
budynek 56 pokój 105
e-mail: z.cieslik@akademia.mil.pl

Koordynatorzy (opiekunowie) kursów doskonalących:

ppłk dypl. Krzysztof KAZIMIEROWICZ - starszy specjalista

tel. (+48) 261-814-766
budynek 56 pokój 110
e-mail: k.kazimierowicz@akademia.mil.pl

mjr Adam ODOLECKI - specjalista
tel. (+48) 261-813-051
budynek 56 pokój 111
e-mail: a.odolecki@akademia.mil.pl

Kazimierz CZARNIEWSKI - specjalista
tel. (+48) 261-814-238
budynek 56 pokój 112
e-mail: k.czarniewski@akademia.mil.pl

Marek SZYMAŃSKI - specjalista
tel. (+48) 261-814-768
budynek 56 pokój 109
e-mail: m.szymanski@akademia.mil.pl

Marek LEWCZUK - specjalista, Kazimierz TRACZYK
tel. (+48) 261-813-661
budynek 56 pokój 112
e-mail: m.lewczuk@akademia.mil.pl,k.traczyk@akademia.mil.pl

Piotr TEREBUS – specjalista

tel. (+48) 261-814-769
budynek 56 pokój 109
e-mail: p.terebus@akademia.mil.pl

Umowy cywilno-prawne:

Beata JĘDRZEJEWSKA-KULESZA - starszy specjalista
tel. (+48) 261-813-717, fax. (+48) 261-813-728
budynek 56 pokój 113
e-mail: b.jedrzejewska@akademia.mil.pl

Planowanie zajęć kursów doskonalących:

Anita DENIS - specjalista
tel. (+48) 261-813-091, fax. (+48) 261-813-398

budynek 56 pokój 107
e-mail: a.denis@akademia.mil.pl

Planowanie i programowanie doskonalenia zawodowego:

płk rez. Dariusz PROKOPIUK - starszy specjalista
tel. (+48) 261-814-767
budynek 56 pokój 111
e-mail: d.prokopiuk@akademia.mil.pl

Sprawy administracyjne studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych:

Mirosław STRUNIAWSKI - specjalista
tel. (+48) 261-814-587
budynek 56 pokój 112
e-mail: m.struniawski@akademia.mil.pl

Rekonwersja w ASzWoj:

Marek SZYMAŃSKI - specjalista
tel. (+48) 261-814-121
budynek 56 pokój 109
e-mail: rekonwersja@akademia.mil.pl

www.akademia.mil.pl/rekonwersja

Legia Akademicka w ASzWoj:

mjr Adam ODOLECKI - specjalista
tel. (+48) 261-813-051
budynek 56 pokój 111
e-mail: a.odolecki@akademia.mil.pl

Adres korespondencyjny:

Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Wojskowy
Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów (bud. 56)
al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Jacek GÓŹDŹ
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2016-11-03
Data ostatniej zmiany:
2018-02-28
Data dodania i edycji:
2016-09-28 20:32:10 :
Jagoda Gawliczek
2016-09-28 20:34:06 :
Jagoda Gawliczek
2016-10-18 09:02:32 :
Jagoda Gawliczek
2016-11-03 10:04:16 :
Anna Kulis
2016-11-03 10:10:16 :
Anna Kulis
2016-12-08 15:04:04 :
Anna Kulis
2017-02-13 09:32:00 :
Jagoda Gawliczek
2017-03-17 08:24:33 :
Jagoda Gawliczek
2017-04-12 13:03:29 :
Jagoda Gawliczek
2017-09-05 14:47:29 :
Adamina Żyła
2018-02-05 15:02:51 :
Jakub Borucki
2018-02-06 11:35:23 :
Jakub Borucki
2018-02-06 11:36:30 :
Jakub Borucki
2018-02-06 11:46:45 :
Jakub Borucki
2018-02-06 12:58:51 :
Jakub Borucki
2018-02-13 09:38:55 :
Weronika Kukla
2018-02-28 14:59:58 :
Jakub Borucki
2018-02-28 15:23:12 :
Jakub Borucki